Akční nabídky

Obchodní podmínky

 1. Vymezení pojmů
  • Poskytovatel – Poskytovatelem je Jan Šiřina se sídlem: Fryštátská 166/27, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ: 06713912  zapsaná v Živnostenském rejstříku v Praze. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Fotografiím a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu. 
  • Nabyvatel – Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala poskytovateli objednávku a jíž poskytovatel uděluje licenci k užití fotografií způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto obchodních podmínkách. 
  • Objednávka – Objednávkou se rozumí elektronická objednávka fotografií umístěná na webových stránkách poskytovatele (www.jansirina.cz), jejíž odeslání poskytovateli je nezbytné pro poskytnutí licence nebo prodeje tištěných prací.
  • Fotografie – Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou: pozitivní kopie, případně negativ, diapozitiv, analogový či digitální záznam na libovolném elektronickém nosiči, umístěná v elektronické podobě v databázi poskytovatele přístupné na www.jansirina.cz kterou nabyvatel uvedl v objednávce a o jejíž užití způsobem vybraným v objednávce, k jehož dodržení se odesláním objednávky nabyvatel zavazuje, má nabyvatel zájem.  
  • Užití – Užitím fotografie se rozumí jakákoliv forma zpřístupnění fotografie celé či její části, v původní nebo jinak zpracované či změněné podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to rozšiřováním rozmnoženiny tiskové, fotografické, elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální, pronájem, půjčování, vystavování a i zpřístupňování v nehmotné podobě sdělováním veřejnosti včetně vysílání televizí a zpřístupňování veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména internetovou, počítačovou nebo obdobnou sítí. 
  • Licence – licencí se rozumí oprávnění užít fotografii (e) způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami, které uděluje poskytovatel nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání ceny fotografie na účet poskytovatele při její bezhotovostní platbě, nebo předáním ceny fotografie poskytovateli při platbě v hotovosti.  
 2. Předmět obchodních podmínek 
  • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence k užití fotografií poskytovatelem nabyvateli.  
 3. Licence
  • Poskytovatel uděluje nabyvateli souhlas s užitím fotografií, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu (Licence):
  • Nevýhradnost Licence: Licence je nevýhradní.  
  • Způsob užití: v podobě formě dané provedenou objednávkou. Nabyvatel je na základě jedné Objednávky oprávněn užít Fotografie pouze jedním z výše uvedených způsobů, a to způsobem, který v Objednávce uvedl (vybral).
  • Územní rozsah Licence: neomezený v případě užití na Internetu, jinak je omezen na území EU
  • Časový rozsah Licence (v případě fotografií zakoupených v elektronické podobě): osoní využití – trvalá; ostatní využití -12 měsíců od doby zaplacení objednávky
  • Editorial (Zpravodajská Licence): Součástí udělené licence není oprávnění nabyvatele užít Fotografie zobrazující fyzickou osobu bez souhlasu zobrazené osoby, a v případě osoby zemřelé bez souhlasu osob stanovených zákonem (§ 15 občanského zákoníku), jedná-li se o užití takové fotografie nad rámec zákonné licence uvedené v § 12 odst. 3 občanského zákoníku, tj. nad rámec tzv. zpravodajské licence.  
  • fotografie určené pro využití neziskovými organizacemi: tyto fotografie jsou nabízeny v rozměrech 1024 px, 3500+ px a v originální velikosti. Fotografie o rozměrech 1024 px lze využít pro tisk s rozměrem delší strany max. 14,8 cm (A6), fotografie ve velikosti 3500+ px pak pro tisk s rozměrem delší strany max. 29,7 cm (A4). Fotografie určené pro využití na webu nelze jakkoli zvětšovat. Fotografie zakoupeny pod touto licencí mohou využívat pouze neziskové organizace a nesmí být dále nabízeny za úplatu.
  • fotoografie určené pro komerční využití: tyto fotografie jsou nabízeny v rozměrech 1024 px, 3500+px a originální velikosti. Fotografie o rozměrech 1024 px lze využít pro tisk s rozměrem delší strany max. 14,8 cm (A6), fotografie ve velikosti 3500+ px pak pro tisk s rozměrem delší strany max. 29,7 cm (A4). Fotografie určené pro webové využití nelze jakkoli zvětšovat.
  • Osobní využití: Fotografii zakoupenou s touto licencí jsou nabízeny ve velikostech 1024 px, 3500+ px a v originální velikosti. Fotografie o rozměrech 1024 px lze využít pro tisk s rozměrem delší strany max. 15 cm, fotografie ve velikosti 3500+ px pak pro tisk s rozměrem delší strany max. 30 cm V elektronické podobě pak lze fotografii zakoupenou pod touto licencí použít pouze pro osobní webové stránky (na osobních profilech na sociálních sítích). Fotografie pořízené pod touto licencí nesmí být jakkoli komercionalizovány (prodávány).
 4. Další práva a povinnosti Nabyvatele 
  • Úpravy Fotografie – Fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části s výjimkou běžných výřezů, které podstatným způsobem charakter a kompozici fotografie nemění. Nabyvatel je dále povinen dodržovat formát, v němž Fotografii z databáze Poskytovatele odebral a zároveň nelze fotografii jakkoli zvětšovat bez písemného souhlasu Poskytovatele. Nabyvatel nesmí užít fotografie takovým způsobem, že by mohlo dojít k snížení jejich hodnoty. 
  • Nepřípustnost archivace Fotografie – Nabyvatel není oprávněn ukládat (archivovat) Fotografie do vlastních databází, archivů či elektronických systémů (redakčních, publikačních, archivačních aj.) ani na jejich základě vytvářet databáze nové. Pokud je to pro sjednaný druh užití obvyklé a nutné, je Nabyvatel oprávněn Fotografie odpovídajícím způsobem archivovat, ale jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu sjednaného způsobu užití. 
  • Užití Fotografií – Nabyvatel je oprávněn a povinen užít Fotografie pouze v souladu s udělenou Licencí, tj. způsobem a v rozsahu stanoveném v čl. 3 a 4 těchto Obchodních podmínek. V případě potřeby či zájmu Nabyvatele o jakékoliv výjimky a odchylky od ujednání těchto Obchodních podmínek, je Nabyvatel oprávněn kontaktovat kdykoliv Poskytovatele. Bez předchozí písemné dohody s Poskytovatelem, kterou dojde k rozšíření Licence, však bude jakékoliv jiné užití Fotografií než v souladu s těmito Obchodními podmínkami znamenat jejich porušení a bude mít odpovídající právní následky. Překročit náklad, sjednanou dobu archivace, sjednanou velikost a umístění Fotografie v titulu je Nabyvatel oprávněn pouze v případě, že se na tom s Poskytovatelem předem písemně dohodl.  
  • Zákaz udělení podlicence – Fotografie nesmí být nabyvatelem bez souhlasu poskytovatele dále rozmnožovány a rozšiřovány (distribuovány), půjčovány, zpřístupňovány či jinak poskytovány třetím osobám nad rámec udělené Licence.  
  • Kredit – Nabyvatel je vždy povinen při užití každé Fotografie uvádět tzv. kredit, tj. zkratku „www.jansirina.cz“ a jméno autora. V případě tištěných knižních publikací je nabyvatel povinen uvést tento kredit ve tvaru např.: © www.jansirina.cz (foto), nebo © (photo www.jansirina.cz), apod. Nabyvatel je vždy povinnen poskytnout přehled užitých fotografií poskytovatele včetně kreditu a strany jejich umístění v periodikách, internetu a dalších publikací a to vždy do 1 týdne po užití automaticky a bez vyzvání na adresu poskytovatele. 
 5. Cena a platební podmínky 
  • Cena za poskytnutí licence je stanovena jednotlivě jako cena za každou fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu a způsobu využití, v němž může být nabyvatelem užita. V databázi poskytovatele jsou Ceny uvedeny u jednotlivých fotografií a jejich formátů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 6. Objednávka a dodání Fotografií 
  • Objednávka – U každé fotografie je objednávkový formulář, kde může klient objednat fotografii dle možných parametrů.
  • Způsob platby – Platba je provedena bezhotovostně.
  • Potvrzení Objednávky – Nabyvatel obratem obdrží do své emailové schránky, kterou uvedl při registraci do databáze Poskytovatele, potvrzení o doručení objednávky poskytovateli – pro forma fakturu.
  • Uvolnění Fotografií – Jakmile Poskytovatel obdrží platbu uvolní poskytovatel nabyvateli fotografie ke stažení nebo je zašle v tištěné podobě dle typu vybraných fotografií, jakmile bude celá částka odpovídající ceně fotografií připsána na jeho bankovní či paypal účet.
 7. Sankce 
  • Překročení Licence a porušení sjednaného způsobu užití Fotografií – Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v čl. 3 těchto Obchodních podmínek a/nebo jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. 4 písm. a) až d) těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.  
  • Porušení dalších povinností Nabyvatele – Poruší-li Nabyvatel povinnost uvedenou v čl. 4 písm. e) těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.  
 8. Volba práva  
  • Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí českým právním řádem.
 9. Možnosti platby
  • Platba prostřednictvím služby Paypal
  • Platba bankovním převodemPokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 2 způsoby:
   • bankovním převodem z Vašeho účtu (Paypal, internetbanking)  
 10. Bankovní spojení 
  • Číslo účtu: 670100-2204498081/6210 . Variabilní symbol je shodný s ID faktury, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet a jeho fyzickému zhotovení (v případě objednání výtisku fotografie) bude odesláno.
 11. Dodací podmínky
  • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Data s licencí jsou rozesílány elektronickou poštou. U tištěných fotografií jsou zásilky odesílány prostřednictvím Zásilkovny, případně předány osobně
  • Fotografie s licencí jsou expedovány okamžitě po připsání peněz na náš účet. Tištěné fotografie na papír a plátno jsou expedovány max. do 10 pracovních dnů po obdržení platby. 
  • Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.
 12. Reklamační řád 
  • Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). 
  • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.  
  • Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
   • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).  
   • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje) 
   • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).  
   • Výrobek byl poškozen působením živlů.
 13. Postup při reklamaci
  • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.  
  • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu. 
  • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. 
  • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.  
 14. Odstoupení od smlouvy  
  • Vzhledem k předmětu prodeje (tj. autorská díla) si prodejce vymezuje právo neodstoupit od kupní smlouvy a to ani podle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník si je vědom že dílo které si kupuje, si mohl před zakoupením prohlédnout a rozmyslet si vhodnost tohoto nákupu. A vzdává se tím možnosti odstoupení od kupní smlouvy.  
 15. Ochrana osobních údajů  
  • Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.  
  • Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ. 
 16. Údaje o Vaší činnosti  
  • Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.  
 17. Shrnutí  
  • Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.  
 18. Váš souhlas  
  • Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.